Regulamin

Podstawowe warunki najmu campera

Ogólne Warunki Wynajmu Kampera

1. Minimalny wiek najemcy i kierowcy 26 lat. 
2. Kierowca dodatkowy wskazany przez minimalny wiek 26 lat.
  Kierowcy muszą posiadać prawa jazdy kat. B od minimum 3 lat.
3. Rezerwacji kampera można dokonać drogą mailową, 
  na stronie - ejana-camper.pl lub telefonicznie 535 413 275 
4. Sporządzenie protokołu zdawczego kampera.
5. Wynajmujący wyraża zgodę na używanie pojazdu tylko na terenie Unii Europejskiej.
5. Podpisanie umowy najmu przez strony. W dniu podpisywania umowy Najemca przedkłada do
  wglądu oryginał oraz kserokopię dwóch aktualnych dokumentów tożsamości
  ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), oraz zapłacony rachunek
  z adresem (za telefon, energię, gaz, itp.) są one niezbędne do podpisania umowy.
6. Wpłata uzgodnionego zadatku (bezzwrotnego) w wysokości 30% ceny najmu 
  w 3 dni od potwierdzenia rezerwacji. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zawarciem Umowy Najmu
  kampera i zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Najmu Kampera.
7. Wpłata pozostałej należności oraz kaucji (5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
  minimum 14 dni przed planowanym odbiorem kampera.
9. W przypadku uszkodzenia, awarii lub kolizji Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego 
  powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie. Najemca musi postępować zgodnie z poleceniami
  Wynajmującego które uzależnione są od od rodzaju uszkodzeń i awarii.  

8. Wydanie oraz zwrot wynajmowanego kampera odbywa się w 
  Gdańsku ul. Nowiny 60.